transporto teisė

FIATA taisyklių palyginimas su Lietuvos ekspedijavimo taisyklėmis

02-11-2015 Parašė: Solvus

Pagal FIATA taisykles ekspeditorius yra fizinis arba juridinis asmuo, sudaręs sutartį su klientu dėl ekspedijavimo paslaugų teikimo. Šiuo atveju reikėtų pabrėžti tai, kad Lietuvos CK XLI skyriuje, kur yra reglamentuojamos ekspedijavimo taisyklės Lietuvoje, ekspeditoriumi gali būti tik juridinis asmuo (verslininkas). Taip pat FIATA taisyklės plačiau aiškina kitas sąvokas, susijusias su ekspedijavimu. Pagal FIATA taisykles „ekspedijavimo paslaugos“ yra suprantamos kaip bet kokios rūšies paslaugos, susijusios su vežimu, pasauga, sandėliavimu, krovinio pristatymu adresatui pagal paskirtį, o tai pat papildomos ir konsultacinės paslaugos, susijusios su anksčiau išvardintų paslaugų vykdymu įskaitant ir muitinės formalumus, mokesčius ir kitas rinkliavas, deklaracijas, draudimą, apmokėjimus, dokumentų išrašus, kurie reikalingi krovinių vežimui. „Klientas“ yra suprantamas kaip bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuriam ekspedijavimo sutartimi yra suteiktos teisės ir pareigos.  „Krovinys“ pagal FIATA taisykles yra bet koks turtas ar nuosavybė, įskaitant ir gyvūnus, o taip pat konteineriai ir kiti vežimo ar įpakavimo dalykai, kurie nebuvo ekspeditoriaus suteikti, t. y. nėra jo nuosavybė.

FIATA taisyklės plačiau nei Lietuvos CK aiškina sutarties sudarymo formą. Čia yra pabrėžta, kad sutartis gali būti sudaryta raštu, t. y. laiškais, telegramomis, teleksais (abonentinio telegrafo tinklas), faksimiliniais aparatais ir taip pat gali būti sudaryta bet kokiomis informacinėmis technologijomis.

Šiose taisyklėse taip pat yra skirta dalis, kurioje yra aptariamas krovinio draudimas. Yra aiškiai pabrėžiama, kad draudimas gali būti daromas tik jeigu yra aiškiai išreikšta kliento valia. Tai pat taisyklėse yra nustatyta tai, kad dėl krovinio vežimo būdo ir maršruto ekspeditorius turi teikti paslaugas atitinkančias kliento nurodymus. Tuo atveju, jeigu kliento nurodymai yra netikslūs, nepilni arba neatitinka sutarties, ekspeditorius turi teisę rizikuoti ir kliento vardu veikti taip, kaip mano yra teisinga esant susiklosčiusioms aplinkybėms. Jeigu sutartyje nenumatyta kitaip ekspeditorius gali be kliento žinios pasirinkti arba pakeisti transporto rūšį, vežimo maršrutą, prekių apdorojimo ir saugojimo tvarką, o taip pat vežimo tvarką.

FIATA taisyklėse yra taip pat labiau detalizuota ekspeditoriaus atsakomybė negu LR CK. Ekspeditorius turi veikti vykdydamas kliento nurodymus su atitinkamu atsakomybės jausmu bei stengtis įvykdyti viską gerai. Pagal šias taisykles ekspeditorius neatsako už trečiosios šalies (pvz. vežėjų, sandėlių darbuotojų ar kt.) kaltus veiksmus jeigu jis ją tinkamai parinko, pavedė atlikti tam tikrus veiksmus ir vykdė tinkamą kontrolę. Tuo tarpu Lietuvos CK yra aiškiai numatyta, kad sutarties vykdymo visiškas ar dalinis perdavimas tretiesiems asmenims neatleidžia ekspeditoriaus nuo atsakomybės užsakovui (užsakovo klientui) už sutarties įvykdymą. Civilinio kodekso 6.828 str. 3 d. nurodyta, kad ekspeditorius, visiškai ar iš dalies perdavęs sutarties vykdymą tretiesiems asmenims, jų atžvilgiu įgyja užsakovo (užsakovo kliento) teises.

FIATA 5

FIATA taisyklės Komercinio atstovavimo sutartis

Pabrėžiame, kad ši informacija nėra ir negali būti laikomi teisine konsultacija ar išvada, ja negalima remtis santykiuose su trečiaisiais asmenimis. Teisinė konsultacija ar išvada gali būti pateikiama tik išsamiai išanalizavus visas konkrečios situacijos faktines bei teisines aplinkybes. Dėl individualios teisinės konsultacijos galite kreiptis info@solvus.lt