sutarciu

Konfidencialumo sutartis

11-11-2015 Parašė: Solvus

Konfidencialumo sutartis yra civilinė sutartis, o pareiga bendrovės darbuotojui saugoti bendrovės komercines paslaptis paprastai kyla iš sutarties, todėl kiekviena bendrovė, turinti komercinių paslapčių bei priimdama į darbą naują žmogų, siekdama visapusiškai apsaugoti savo interesus turėtų su juo sudaryti konfidencialumo sutartį.

Komercine paslaptimi gali būti laikoma informacija, kuri turi komercinę vertę ir jos praradimas būtų komerciškai nenaudingas įmonei, yra slapta, viešai neprieinama, nėra žinoma kitiems tretiesiems asmenims ir teisės aktai nedraudžia jos laikyti komercine paslaptimi, o šios komercinės paslapties savininkas ėmėsi visų reikalingų aktyvių veiksmų šios paslapties apsaugai užtikrinti. Pažymėtina, kad Konkurencijos įstatymo ar konfidencialumo sutarties nuostatų pažeidimo faktas galėtų būti konstatuotas tik įrodžius, kad buvo perduota (gauta) konfidenciali informacija ir ji buvo panaudota konkurenciniais tikslais.
Konfidencialumo sutartyje turėtų būti aiškiai nustatyta kas yra konfidencialumo sutarties dalykas, t. y. kokia informacija yra laikytina bendrovės komercine paslaptimi, kokie veiksmai laikytini komercinės paslapties pažeidimu, koks yra konfidencialumo sutarties galiojimo terminas, taip pat siūlytina apibrėžti kokia forma turėtų atsakyti šalis, pažeidusi konfidencialumo sutartį, konkretaus dydžio netesybų (baudos) dydį ir kt.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad asmenys, neteisėtais būdais įgiję informaciją, kuri yra komercinė paslaptis, privalo atlyginti padarytus nuostolius. Pareigą atlyginti padarytus nuostolius taip pat turi darbuotojai, kurie pažeisdami darbo sutartį atskleidė komercinę paslaptį, ar kitokios sutarties šalis, atskleidusi gautą komercinę paslaptį pažeisdama sutartį. Nuostoliais šiuo atveju laikomos paslapčiai sukurti, tobulinti, naudoti turėtos išlaidos bei negautos pajamos, o pajamos, gautos neteisėtai naudojant komercinę paslaptį, laikomos nepagrįstu praturtėjimu (LR CK 1.116 str. 3 d.).
Neteisėtas pasinaudojimas komercinę paslaptį ar konfidencialią informaciją sudarančiais duomenimis (pvz. kliento atstovų kontaktai, informacija apie klientą ir jo ypatumus, informacija apie iš kliento gautas pajamas, klientui taikoma kainodaros metodika (savikaina, nuolaidos, finansinės galimybės taikyti nuolaidas, marža), su klientu sudarytų sutarčių ypatumai, duomenys apie šioms sutartims vykdyti pasitelkiamus trečiuosius asmenis) turėtų būti atsiradusių neigiamų pasekmių (prarastas klientas) priežastis. Taip pat konfidencialumo susitarimų pažeidimais dažniausiai laikytini darbuotojo veiksmai, kai darbuotojas, neturėdamas tam teisės susipažįsta su konfidencialia informacija arba žinodamas konfidencialią informaciją bei tai, kad atitinkama informacija yra konfidenciali, ją atskleidžia kitiems asmenims arba paviešina bendrovės konfidencialią informaciją.

 

 

konfidencialumo sutartis

konfidencialumo sutartis

Ekspedijavimo sutartis: ką būtina aptarti Nekonkuravimo susitarimas. Esminiai aspek...

Pabrėžiame, kad ši informacija nėra ir negali būti laikomi teisine konsultacija ar išvada, ja negalima remtis santykiuose su trečiaisiais asmenimis. Teisinė konsultacija ar išvada gali būti pateikiama tik išsamiai išanalizavus visas konkrečios situacijos faktines bei teisines aplinkybes. Dėl individualios teisinės konsultacijos galite kreiptis info@solvus.lt