draudimo teise

Labdaros fondo vadovo atleidimas

20-04-2015 Parašė: Solvus

Labdaros fondo vadovo atleidimas. Darbo sutarties pasibaigimą reglamentuoja DK ketvirtasis skirsnis „Darbo sutarties pasibaigimas“, kurio 124 straipsnyje, reglamentuojančiame darbo sutarties pasibaigimo pagrindus, nustatyta, kad darbo sutartis pasibaigia: 1) ją nutraukus DK ir kitų įstatymų nustatytais pagrindais; 2) likvidavus darbdavį be teisių perėmėjo; 3) darbuotojui mirus; 4) darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma. DK 124 straipsnio 1 dalies 1 punktas yra blanketinė teisės norma, nukreipianti į kitus DK straipsnius, nustatančius bendruosius darbo sutarties pasibaigimo ar nutraukimo pagrindus (pavyzdžiui, DK 125–129, 136 straipsniai), taip pat į kitus specialiuosius įstatymus, nustatančius darbo sutarties nutraukimo pagrindus. Tai reiškia, kad DK nėra išsamiai nustatyti darbo sutarties nutraukimo pagrindai, darbo sutartis gali būti nutraukta ir kituose teisės aktuose nustatytais pagrindais. Labdaros fondo vadovui, kaip ir uždarosios bendrovės vadovui, skirtingai nei viešosios įstaigos vadovui, taikomas atšaukimo institutas. Labdaros ir paramos fondų veiklą reglamentuojančio Labdaros ir paramos fondų įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 3 punkte suteikiama teisė dalininkų susirinkimui atšaukti fondo vadovą, t. y. jame, kaip ir Akcinių bendrovių įstatyme, įtvirtintas vadovo atšaukimo institutas, kurio nenumato Viešųjų įstaigų įstatymas. Labdaros ir paramos fondo vadovą renkančio ir atšaukiančio organo teisė atšaukti jo išrinktą fondo vadovą nėra saistoma jokiomis aplinkybėmis ir yra absoliuti, o fondo vadovo darbo sutarties pagrindu atsiradusius santykius darbo teisės normos reglamentuoja tiek, kiek tai susiję su vadovo teise pasinaudoti socialinėmis garantijomis, darbų saugos ir apmokėjimo už darbą tvarkos nustatymu, darbo sutarties pasibaigimo priežasties formulavimo, darbo sutarties nutraukimo ir atleidimo iš pareigų įforminimo bei atsiskaitymo tvarkos reglamentavimu. Fondo steigėjui praradus pasitikėjimą vadovu ar nusprendus operatyviai koreguoti fondo valdymą bei konstatavus, jog kito asmens gebėjimai valdyti fondą didesni ir tai suteiks fondui daugiau naudos, įstatymas suteikia teisę atšaukti vadovą iš pareigų. Labdaros ir paramos fondų įstatyme nustatyta, kad fondas turi turėti dalininkų susirinkimą ir valdymo organą (vienasmenį ar (ir) kolegialų). Jeigu fondo įstatai nenumato kitaip, vienasmenį valdymo organą renka (skiria) bei atšaukia visuotinis fondo dalininkų susirinkimas. Šaltinis: LAT 3K-3-379/2013

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas Viešųjų pirkimų spragos

Pabrėžiame, kad ši informacija nėra ir negali būti laikomi teisine konsultacija ar išvada, ja negalima remtis santykiuose su trečiaisiais asmenimis. Teisinė konsultacija ar išvada gali būti pateikiama tik išsamiai išanalizavus visas konkrečios situacijos faktines bei teisines aplinkybes. Dėl individualios teisinės konsultacijos galite kreiptis info@solvus.lt