įmonių teisė

Mažųjų bendrijų MB mokesčiai nuo 2015 m.

23-04-2015 Parašė: Solvus

Seimas nepratęsė lengvatos mažųjų bendrijų (MB) nariams dėl socialinio draudimo įmokų. Visgi tam tikros lengvatos buvo suteiktos atskiroms grupėms:  

1. Įmonių dalyviams (mažosios bendrijos nariams) jaunesniems nei 29 metai, Valstybinio socialinio draudimo įmokas reikės mokėti nuo asmeniniams poreikiams išimamų lėšų, kurios bus deklaruojamos Valstybinei mokesčių inspekcijai kaip pajamos susijusio su darbo santykiais.

2. Įmonių dalyviams (mažosios bendrijos nariams), kuriems yra paskirtos valstybinės socialinio draudimo senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensijos, Valstybinio socialinio draudimo įmokas reikės mokėti nuo asmeniniams poreikiams išimamų lėšų, kurios bus deklaruojamos Valstybinei mokesčių inspekcijai kaip pajamos susijusio su darbo santykiais. 

3. Įmonių dalyviams, kuriems daugiau nei 29 metai, reikės mokėti (tiksliau mažoji bendrija turės už juos mokėti) Valstybinio socialinio draudimo įmokas, kas mėnesį, kurios neturės būti mažesnės nei skaičiuojamos nuo minimalaus darbo užmokesčio, t.y. kas mėnesį reikės mokėti 78,9 EUR, nepriklausomai nuo to ar uždirbo lėšų.

4. Jei Įmonių dalyviai yra kelių Įmonių dalyviais, Valstybinio socialinio draudimo įmokas nuo minimalios algos turės apskaičiuoti draudėjas, kuris įregistruotas anksčiausiai.

5. Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėti nereikės, jei bendrovė Valstybinėje mokesčių inspekcijoje deklaravusi, kad laikinai veiklos nevykdo.

Pagal iki 2015 m. metu galiojusią įstatymo redakciją mažųjų bendrijų nariai socialinio draudimo įmoką (26,3 proc.) turėjo mokėti tik nuo išsiimamų savo poreikiams lėšų. Nuo 2015 m. sausio 1 d. mažųjų bendrijų nariai (tiksliau mažoji bendrija už jos narius) nepriklausomai nuo to, ar išsiėmė lėšas iš mažosios bendrijos, ar ne, privalės mokėti 26,3 proc. socialinio draudimo įmoką nuo minimalios mėnesinės algos (MMA). 

Ką daryti mažosioms bendrijoms ir jų nariams, kuriems valstybinio socialinio draudimo įmoką yra pakankamai didelė našta? Kokie galimi sprendimo būdai dėl mažųjų bendrijų veiklos nuo 2015 m. sausio 1 d.?

Mažosios bendrijos veiklos sustabdymas

Valstybinei mokesčių inspekcijai reikia pateikti prašymą; juridinio asmens sprendimo nevykdyti veiklos kopiją; mokesčių, nuo kurių deklaracijų teikimo prašoma atleisti, deklaracijos už laikotarpį nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki veiklos nevykdymo termino pradžios, jeigu deklaracijos nebuvo pateiktos iki prašymo pateikimo dienos; kitus dokumentus, kuriuos prašo pateikti mokesčių administratorius.

Mažosios bendrijos perleidimas asmenims, kuriems taikoma įstatyme numatyta lengvata

Mažosios bendrijos pertvarkymas į kitą juridinį asmenį, pvz. uždarąją akcinę bendrovę (UAB)

Sprendimą pertvarkyti mažąją bendriją priima mažosios bendrijos narių susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri nurodyta mažosios bendrijos nuostatuose. Kartu turi būti priimti po pertvarkymo veiksiančio juridinio asmens steigimo dokumentai, kurie turi atitikti to juridinio asmens teisinę formą reglamentuojančių įstatymų reikalavimus. Apie priimtą sprendimą pertvarkyti mažąją bendriją turi būti viešai paskelbta mažosios bendrijos nuostatuose nurodytame šaltinyje tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba paskelbta vieną kartą ir pranešta visiems mažosios bendrijos kreditoriams raštu.
Akcinių bendrovių įstatymo 2 str. 4 d. yra nustatyta, kad UAB įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 10 tūkstančių litų (nuo 2015 m. sausio 1 d. 2500 EUR), kuris turi būti įneštas. Atlikus šiuos veiksmus, MB narys/nariai priima sprendimą pertvarkyti įmonę, kartu priimami naujos teisinės formos juridinio asmens steigimo dokumentai, šiuo atveju UAB steigimo dokumentai (įstatai). Apie sprendimą pertvarkyti MB turi būti paskelbta viešai. Galimi keli viešo paskelbimo būdai: 1) viešai paskelbiama nuostatuose nurodytame dienraštyje tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais; 2) viešai paskelbta nuostatuose nurodytame dienraštyje vieną kartą ir pranešta visiems kreditoriams raštu.
Sprendimo pertvarkyti MB priėmimą patvirtinantis dokumentas turi būti pateiktas juridinių asmenų registrui ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie MB pertvarkymą dieną. Gavęs šiuos dokumentus juridinių asmenų registro tvarkytojas įregistruoja juridinio asmens teisinį statusą „pertvarkomas“. Už juridinio asmens teisinio statuso įregistravimą mokamas 73 Lt dydžio atlygis.
Toliau vykdomos pertvarkymo procedūros, rengiami UAB įstatai. UAB įstatai turi atitikti ABĮ keliamus reikalavimus.
UAB įstatus bei kitus dokumentus reikalingus MB pertvarkymui į UAB tvirtina notaras. Už steigiamo juridinio asmens steigimo dokumentų atitikties įstatymų reikalavimams patvirtinimą notaro imamas atlyginimas gali siekti nuo 250 Lt iki 800 Lt.
Pasibaigus pertvarkymo procedūroms, juridinių asmenų registro tvarkytojui reikia pateikti prašymą įregistruoti pakeitimus JAR-1, visą pakeistą steigimo dokumento (šiuo atveju įstatų) tekstą (2 egzempliorius).

Mažosios bendrijos likvidavimas

Likvidavimo eiga:
Ruošiamas sprendimas dėl juridinio asmens likvidavimo;
Viešas šios sprendimo paskelbimas, kreditorių informavimas;
Statuso įregistravimas JAR;
Buhalterinės apskaitos pateikimas;
Kiti būtinieji veiksmai.
Likvidavimo procedūra gali užtrukti nuo 3 iki 12 mėnesių, priklausomai nuo įmonės.

mazosios bendrijos mokesciai

Mažųjų bendrijų mokesčiai nuo 2015 m.

Atsakomybė už nepagrįstai ilgą teismo pro... CMR konvencijos taikymas nacionalinio per...

Pabrėžiame, kad ši informacija nėra ir negali būti laikomi teisine konsultacija ar išvada, ja negalima remtis santykiuose su trečiaisiais asmenimis. Teisinė konsultacija ar išvada gali būti pateikiama tik išsamiai išanalizavus visas konkrečios situacijos faktines bei teisines aplinkybes. Dėl individualios teisinės konsultacijos galite kreiptis info@solvus.lt