sutarciu

Nekonkuravimo susitarimas. Esminiai aspektai

05-12-2015 Parašė: Solvus

Nekonkuravimo susitarimas – toks susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja, pasibaigus darbo sutarčiai, sutartą laikotarpį nustatytomis sąlygomis nekonkuruoti su darbdaviu – nedirbti darbdavio konkurento įmonėje, nesteigti įmonės ar nedalyvauti versle, konkuruojančiame su buvusio darbdavio verslu.

Nekonkuravimo sąlygas galima aptarti tiek darbo sutartyje, tiek sudaryti atskirą nekonkuravimo sutartį, kuri būtų laikoma atskira civiline sutartimi, o ne būtų darbo sutarties sudėtine dalimi. Nekonkuravimo susitarimas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje atsižvelgiant į jo prigimtį, pobūdį ir esmę laikomas civiliniu teisiniu sandoriu nepaisant to, kad jis buvo sudarytas darbo sutarties šalių, todėl darbo įstatymų nuostatos jam netaikomos. Nekonkuravimo susitarimas turi atitikti teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus. Nekonkuravimo susitarime yra ypač svarbi šalių interesų pusiausvyra- darbdavio interesas turi būti ginamas kuo mažiau suvaržant darbuotojo veiksmus ir jo naudai nustatant sąžiningą ir teisingą kompensaciją.

Lietuvos Respublikos teisės aktuose konkretus minimalus kompensacijos dydis nenustatytas, pagal bendrąsias normas jis neturi pažeisti Civilinio kodekso 1.5 straipsnyje įtvirtintų principų. Nustatant kompensacijos dydį per mėnesį turi būti įvertinama, kad nekonkuravimo susitarimas apriboja asmens galimybę gauti pajamų pragyvenimui, taip pat turi būti atsižvelgiama į ribojimų apimtį bei kitas kiekvienu konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes. Europos Sąjungos šalių praktika dėl kompensacijų dydžio už nekonkuravimo laikotarpį yra skirtinga. Vienose šalyse (pvz., Italijoje, D. Britanijoje, Prancūzijoje) minimalus kompensacijos dydis įstatymuose neapibrėžtas, kitose – nustatyta, kad ši kompensacija, pvz., turi būti ne mažesnė kaip 25 procentai buvusio atlyginimo (Lenkija) arba ne mažesnė kaip 50 procentų (Čekija, Vokietija, Belgija).

Informacija laikoma komercine paslaptimi, jeigu ji turi tikrą ar potencialią komercinę vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą (Civilinio kodekso 1.116 str. 1 d.). Pagrindinis komercinės paslapties požymis yra tas, kad tokia informacija užtikrina jo pranašumą prieš kitus ūkio subjektus, ji yra neatskiriamas rinkos elementas, jos atskleidimas tretiesiems asmenims gali lemti sąžiningos konkurencijos pažeidimą. Komercine paslaptimi gali būti informacija, kuri nėra privaloma viešai skelbti, nėra žinoma tretiesiems asmenims ir ją pagal įstatymą nedraudžiama pripažinti komercine paslaptimi; kurią savininkas saugo protingomis pastangomis, pavyzdžiui, fizinėmis, techninėmis, teisinėmis, organizacinėmis ar kitokiomis priemonėmis; kuri turi komercinę vertę arba jos praradimas būtų komerciškai nenaudingas.

Bendrasis Konkurencijos įstatyme nustatytas terminas, per kurį asmuo privalo saugoti konfidencialią informaciją yra vieneri metai nuo darbo ar kitokių sutarčių pasibaigimo, tačiau susitarimuose galimas nustatyti ir kitas (ilgesnis) terminas.

Svarbiausi nekonkuravimo sutarties sudarymo aspektai

1. Nekonkuravimo sutartis, atsižvelgiant į jos tikslus, interesų teisėtumą, negali būti sudaroma su bet kuriuo asmeniu (darbuotoju). Prieš sudarant šį sandorį kiekvienu konkrečiu atveju turi būti įvertinamos individualios aplinkybės, darbuotojo pareigų pobūdis, specifika, naudojamos informacijos kiekis ir svarba įmonės konkurencingumui.

2. Būtinumas nustatyti kompensaciją darbuotojui dėl tokios sąlygos. Nustatant kompensacijos dydį (pinigų sumą) svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad asmens teisės užsidirbti apribojamos būtent toje srityje, kurioje darbuotojas turi įgijęs kvalifikaciją, sukaupęs darbo patirtį ir atitinkamai gali gauti didesnes pajamas nei kitose srityse. Tik sąžininga ir tinkama kompensacija gali išlyginti interesų pusiausvyrą, išvengiant neproporcingo darbuotojo teisių suvaržymo, kuris reikštų ir įstatymo bei Konstitucijos ginamų vertybių pažeidimą.

3. Šalys turėtų įvertinti darbuotojo disponuojamos informacijos svarbą ir kitas reikšmingas aplinkybes bei nustatyti, ar tokio susitarimo pasirašymas apskritai yra tikslingas. Nusprendus pasirašyti nekonkuravimo sutartį būtina tiksliai ir proporcingai apibrėžti sritį, kurioje darbuotojas susilaiko nuo konkuravimo su darbdaviu, numatyti protingo dydžio kompensaciją už darbuotojo teisių apribojimus, konkrečiai nurodant kompensacijos už susitarimo laikymąsi paskirtį ir dydį.

Nekonkuravimo susitarimas

Nekonkuravimo susitarimas

Konfidencialumo sutartis

Pabrėžiame, kad ši informacija nėra ir negali būti laikomi teisine konsultacija ar išvada, ja negalima remtis santykiuose su trečiaisiais asmenimis. Teisinė konsultacija ar išvada gali būti pateikiama tik išsamiai išanalizavus visas konkrečios situacijos faktines bei teisines aplinkybes. Dėl individualios teisinės konsultacijos galite kreiptis info@solvus.lt