įmonių teisė

Įmonių ir sutarčių teisė

Sutarčių teisė. Teisinės paslaugos ir teisinės konsultacijos verslui sutarčių (pirkimo pardavimo, nuomos, komercinio atstovavimo, pasaugos, panaudos, rangos, distribucijos, bendradarbiavimo, paslaugų teikimo) teisės klausimais.

Pasirašomų sutarčių teisinė analizė. Įvertiname sutarties nuostatų atitikimą teisės aktams, aktualiai teismų praktikai, sutartyje įtvirtiname jūsų interesų apsaugą, palankiausias sąlygas.
Sutarčių rengimas. Rengiame sutartis individualiai pagal Jūsų poreikius, įsigiliname į Jūsų veiklos specifiką, įvertiname rizikas.
Konsultacijos, teisinės išvados dėl sutarties nuostatų, sutarties nuostatų vykdymo.
Pretenzija sutarties kontrahentui dėl sutarties vykdymo, nevykdymo.
Ieškinys, atsiliepimas į ieškinį ir kiti procesiniai dokumentai teismui dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, nevykdymo.

Komercinio atstovavimo sutartis (commercial agency contract), distribucijos sutartis (distribution agreement). Komercinio atstovavimo sutartimi yra reglamentuojami prekybos agento ir atstovaujamojo asmens santykiai. CK prekybos agentu laiko nepriklausomą asmenį, kurio pagrindinė ūkinė veikla – nuolat už atlyginimą tarpininkauti atstovaujamajam sudarant sutartis ar sudaryti sutartis atstovaujamojo vardu ir atstovaujamojo sąskaita. Rengiame komercinio atstovavimo, distribucijos sutartis anglų, rusų kalbomis. Remiamės geriausia tarptautine teisine praktika - Tarptautinio prekybos centro (International trade center), Frankfurto prekybos rūmų, Tarptautinių prekybos rūmų (ICC) komercinio atstovavimo sutarčių pavyzdžiais (model contracts) bei kitais šaltiniais.

Pirkimo - pardavimo sutartis. Pagal pirkimo-pardavimo sutartį viena iš šalių (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą).

Preliminarioji nekilnojamo turto pirkimo - pardavimo sutartis. Preliminariąja sutartimi, vadovaujantis CK, laikomas šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį.

Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis

Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis.  CK numato, jog gyvenamosios patalpos nuomos sutartimi nuomotojas įsipareigoja suteikti už mokestį gyvenamąją patalpą nuomininkui laikinai valdyti ir naudoti ją gyvenimui, o nuomininkas įsipareigoja naudotis šia patalpa pagal paskirtį ir mokėti nuomos mokestį.

Pasaugos sutartis. CK numato, kad pasaugos sutartimi viena šalis (saugotojas) įsipareigoja saugoti kitos šalies (davėjo) perduotą kilnojamąjį daiktą ir grąžinti jį išsaugotą, o davėjas įsipareigoja sumokėti atlyginimą, jeigu tai nustatyta sutartyje.

Panaudos sutartis. Panaudos sutarties apibrėžimas pateiktas CK 6.629 str. 1 d. – neatlygintinio naudojimosi daiktu (panaudos) sutartimi viena šalis (panaudos davėjas) perduoda kitai šaliai (panaudos gavėjui) nesunaudojamąjį daiktą laikinai ir neatlygintinai valdyti ir juo naudotis, o panaudos gavėjas įsipareigoja grąžinti tą daiktą tokios būklės, kokios jis jam buvo perduotas atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą arba sutartyje numatytos būklės.

Nuomos sutartis. Pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį.

Rangos sutartis. Civilinis kodeksas rangos sutartį apibrėžia kaip sutartį pagal kurią viena iš šalių (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti.

Bendradarbiavimo sutartis

Įmonių (verslo) teisė - įmonės steigimas, konsultacijos dėl teisinės formos pasirinkimo, įmonės steigimo dokumentų parengimas, įmonės bankrotas, likvidavimo procedūra.

 

Darbo teisė

Konsultacijos ir dokumentų rengimas darbo teisės klausimais. Vidaus darbo tvarkos taisyklės, pareiginiai nuostatai, įsakymų projektai, darbo sutartys, materialinės atsakomybės sutartys, įsakymai dėl darbuotojo drausminės atsakomybės, atleidimo, konfidencialumo sutartys, dokumentų parengimas darbo ginčų komisijai, teismui.

Draudimo teisė

Konsultacijos ir dokumentų rengimas (pretenzija draudikui, ieškinys, atsiliepimas į ieškinį teismui) draudimo teisės (TPVCAPDĮ) klausimais.

Skolų išieškojimas

Skolų išieškojimas ikiteisminiu ir teisminiu būdu, skolininkų administravimas. Konsultacijos skolų išieškojimo klausimais.

Sutarčių teisė

Pasirašomų sutarčių teisėtumo užtikrinimas, jūsų interesų įtvirtinimas, sutarčių aiškinimas, sutarčių vykdymo kontrolė, konsultacijos sutarčių teisės klausimais.

Vartotojų teisės

Konsultacijos vartotojų teisių apsaugos klausimais. Atsakymų į pretenzijas rengimas, atsakymų į vartotojų teises ginančių institucijų raštus rengimas, atsiliepimo į ieškinį surašymas.

Viešieji pirkimai

Konsultacijos viešųjų pirkimų klausimais. Pretenzijų perkančiajai organizacijai surašymas, ieškinių parengimas.

Atstovavimas prieš trečiuosius asmenis

Atstovaujame ir užtikriname jūsų interesus prieš trečiuosius asmenis, institucijas.

 Įmonių steigimas, įmonių likvidavimas, įmonių bankrotas:

 

UAB  Uždaroji akcinė bendrovė

MB Mažoji bendrija

VšĮ Viešoji įstaiga

IĮ Individuali įmonė

Atsakomybė

Tik įmonės turtu

Tik įmonės turtu

Tik įmonės turtu

Įmonės ir įmonės savininko turtu

Steigėjų skaičius

1-249

1-10

neribojama

1

Darbuotojai

Vadovas ir buhalteris (arba buhalterinių paslaugų įmonė)

Vadovas

 

Nebūtina

Įstatinis kapitalas

2500 Eur

Nėra nustatytas

Nėra nustatytas

Nėra nustatytas

Įmonės tikslas

Pelnas

Pelnas

Ne pelno

Pelnas

Steigėjai

FA ir JA

Tik FA

FA ir JA

Tik FA

Steigimo dokumentai

Steigimo aktas arba steigimo sutartis, įstatai

Steigimo aktas arba steigimo sutartis, nuostatai

Steigimo aktas arba steigimo sutartis; valstybės, savivaldybės ar kt. sprendimas, įstatai

Nuostatai ir steigimo sandoris

Valdymas

VAS ir vadovas (gali būti tas pats asmuo). Gali būti sudaroma stebėtojų taryba ir valdyba.

MB narių susirinkimas;

MB narių susirinkimas ir vadovas.

Visuotinis dalininkų susirinkimas/savininkas ir vadovas.

Savininkas yra vadovas arba kitas asmuo (civilinės arba darbo sutarties pagrindu).

Įmonės turtas

Apmokėtos steigiamos įmonės akcijos.

Mažosios bendrijos nario įnašai pinigai arba kitu turtu.

Dalininkų įnašai (pinigai, materialus ir nematerialus turtas).

Įmonės nuosavybėn perduotas IĮ savininkui nuosavybės teise priklausęs turtas, turtas, įgytas IĮ vardu.

Pelnas (pinigų išėmimas)

Dividendai arba darbuotojų atlyginimas

Išmokos nariui kaip avansu išmokamas pelnas; MB narių susirinkimas paskirsto pelną; darbuotojų atlyginimas

Pelnas gali būti naudojamas tik įmonės tikslams siekti; darbuotojų atlyginimas.

Savininkas surašo pinigų paėmimo dokumentus.

Buhalterija

Standartinė

Supaprastinta

Standartinė

Supaprastinta

Steigimo laikas

3-5 darbo dienos

2-3 darbo dienos

̴7 darbo dienos

4-5 darbo dienos

Steigimo kaina

300 Eur

200 Eur

230 Eur

230 Eur

*VAS – visuotinis akcininkų susirinkimas
*FA – fizinis asmuo
*JA – juridinis asmuo

Visa tinklapyje pateikiama informacija yra griežtai saugoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Platinti, kopijuoti ar dauginti tinklapyje teise.net pateikiamą informaciją be savininko sutikimo griežtai draudžiama. Įmonių teisinių formų palyginimo lentelė yra tik pavyzdys. Tai negali būti laikoma teisine konsultacija. Dėl detalesnės informacijos kreipkitės į mus tiesiogiai. Teisinių formų palyginimas yra parengtas pagal 2013 m. galiojančius teisės aktus. Įmonės steigimas atliekamas tiek internetu, tiek per notarą.