viesieji pirkimai

Viešieji Pirkimai

Viešieji pirkimai, su viešaisiais pirkimais susijusios teisinės paslaugos. Viešojo pirkimo sąlygų vertinimas

Įvertiname viešojo pirkimo sąlygų atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymui, kitiems viešuosius pirkimus reglamentuojantiems teisės aktams. Pateikiame argumentuotas išvadas ar viešojo pirkimo sąlygos nėra diskriminacinės, riboja konkurenciją, atitinka viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Atsižvelgdami į vertinimo rezultatus pasiūlome tolimesnius sprendimus.

Pasiūlymo parengimas ir pateikimas

Konsultuojame, rengiame viešųjų pirkimų pasiūlymus perkančiajai organizacijai.

Perkančiosios organizacijos, viešųjų pirkimų komisijos sprendimų vertinimas

Konsultuojame dėl perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos priimtų sprendimų, prašymų:
– patikslinti ar pateikti tiekėjo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus;
– pripažinti tiekėją neatitinkančiu minimalių kvalifikacinių reikalavimų (skola Sodrai, nepateikti kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai ar kt.);
- patikslinti/paaiškinti tiekėjo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus;
- pateikti kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą;
– pripažinti tiekėją kaip atitinkantį minimalius kvalifikacinius reikalavimus;
– atmesti tiekėjo pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose įtvirtintiems reikalavimams;
– pripažinti tiekėjo pasiūlymą kaip atitinkantį pirkimo dokumentus;
– pateikti neįprastai mažos kainos pagrindimą;
– ištaisyti pasiūlyme padarytas klaidas;
– kiti perkančiosios organizacijos sprendimai, prašymai.

Pretenzijos parengimas dėl viešųjų pirkimų komisijos priimtų sprendimų

Pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė procedūra viešuosiuose pirkimuose. Jeigu manote, kad perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija priėmė sprendimą, pažeidžiantį jūsų kaip tiekėjo interesus, jūs visada turite teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai ir perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija privalo ją nagrinėti, jeigu ji paduota laikantis nustatytų terminų.

Procesiniai dokumentai teismui viešųjų pirkimų bylose

Ieškinio perkančiajai organizacijai parengimas, atsiliepimas į ieškinį, apeliacinis skundas, prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

Patirtis

Daugiau nei 6 metų atstovavimo (atstovavimas teisme, procesinių dokumentų rengimas, ikiteisminė stadija, viešųjų pirkimų komisija) didžiausioms ir stipriausioms Lietuvos perkančiosioms organizacijoms patirtis. Esame įsitikinę, kad Jums pasiūlysime geriausią teisinį sprendimą.